Проекти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

МОДУЛ 1 И 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ И
ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ОУ“Д-р Петър Берон“- с.Желю войвода – 02.06. – 03.06.2022г.

ГАЛЕРИЯ

 

 НУ „Архимандрит Зиновий“ – 09.06. – 10.06.2022г.

ГАЛЕРИЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ САЙТ

ПУБЛИКАЦИЯ ВЕСТНИК

 


Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 

 


 
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://еdu-teachers.mon.bg

 


 

Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира в периода от  19.11.2020 г. до 19.11.2022 г

 

 


 

2019/2020  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ВИЖ

 


 

2017/2018   ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ   -ТВОЯТ ЧАС-

 

2016/2017   ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ     -ТВОЯТ ЧАС-

  

                    

Проект “Твоят час”

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                                       Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Анкетни карти

Заявление и декларация за информирано съгласие

Твоят час