Проекти

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда МОДУЛ „СЪВРЕМЕННА СРЕДА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ, ИЗКУСТВА И СПОРТ“ – създаване и/или обновяване на учебни кабинети/класни стаи и стаи за занимания по интереси


Национална програма на „БЪЛГАРИЯ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАРШРУТИ“ Приета с Решение № 408 от 31.05.2023 г. на Министерския съвет


Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование“ 2021 –2027 Процедура BG05SFPR001-1.001 „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в училищното образование“


Национална програма „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ“ МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ” 2023/2024 г.


Проект за изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост


ПРОЕКТ “СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ”


Програма „ЕКОУЧИЛИЩА“ 

“Девин“ ЕАД и Българско Движение „Син флаг“,

подкрепена от МОН и МОСВ


Национална програма

„По-здрави деца“


Регионална програма

„Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“

2022 година

ИЗТЕГЛИлинк


Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“

НУ “Архимандрит Зиновий“ кандидатства по Национална програма “ Заедно в изкуствата и спорта“.

Цели на  Програмата са :   засилване  интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове,  развиване на музикалните способности на децата и изработване на сценично поведение на учениците. Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия между подрастващите.

По модул 1-“ Изкуства“ ще бъдат сформирани две групи: музикално и танцово изкуство.
Ръководители на групите ще бъдат учители, които работят в училище.
Програмата ще стартира дейността си от м. октомври.

Национална програма „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

„Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ Дейност 3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадки


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

МОДУЛ 1 И 2 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ И
ФОРУМИ ЗА ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО“

ОУ“Д-р Петър Берон“- с.Желю войвода – 02.06. – 03.06.2022г.

ГАЛЕРИЯ

 НУ „Архимандрит Зиновий“ – 09.06. – 10.06.2022г.

ГАЛЕРИЯ

ПУБЛИКАЦИЯ САЙТ

ПУБЛИКАЦИЯ ВЕСТНИК


Проект BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

https://react.mon.bg


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

https://еdu-teachers.mon.bg


Проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „ЗА НОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“,

финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Проектът се реализира в периода от  19.11.2020 г. до 19.11.2022 г


2019/2020  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ВИЖ


2017/2018   ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ   -ТВОЯТ ЧАС-

2016/2017   ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ     -ТВОЯТ ЧАС-

                    

Проект “Твоят час”

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                                       Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Анкетни карти

Заявление и декларация за информирано съгласие

Твоят час