Проекти

2019/2020  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ВИЖ

2018/2019  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ


 

2017/2018   ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ   -ТВОЯТ ЧАС-

 


 

2016/2017   ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ     -ТВОЯТ ЧАС-

  

                    

Проект “Твоят час”

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности” финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

                                                                                       Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Анкетни карти

Заявление и декларация за информирано съгласие

Твоят час