За нас

  

Начално училище “ Архимандрит Зиновий “ е част от историята на образователното дело в Радомирско. То е наследник на първото училище в града.

Началното училище е единственото в България, носещо името на изтъкнатия възрожденец, родолюбец и революционер Архимандрит Зиновий поп Петров. Той е създател на първото класно училище в града и пръв негов директор.

Днес НУ „Архимандрит Зиновий” се утвърждава като конкурентноспособно училище, с непрекъснато обновяване на материалната база и модернизиране на учебно – възпитателния процес, прилагане на нови технологии и интерактивни методи на преподаване.

От 1992 – 1993 учебна година, училището работи по утвърден от МОН учебен план с  изучаване на музика, хореография и изобразително изкуство.

Ученици от І – ІV клас, развиват своите способности и дарби, доближават се до магията на народното творчество, навлизат в света на изкуството, където самите те стават участници.

Учителите са с отлична методическа подготовка, залагащи на новаторството и пълноценното общуване с ученици и родители, работят с много отговорност и безкрайна любов към децата.

Учителската колегия работи по няколко нови проекти, както за повишаване квалификацията на учителите, така и за разнообразяване и обогатяване на извънкласните и училищните дейности.

Богатата по съдържание училищна дейност прави учениците по – смели и уверени в своите възможности, създава у тях необходимост и потребност да доказват наученото пред своите връстници от други училища, селища, пред своите родители и обществеността.